មី ឡងឌី
ទំព័ររបស់គាត់
មេរៀនរបស់គាត់ ទស្សនៈវិជ្ជា គឺ៖ (1)