មី ឡងឌី
ទំព័ររបស់គាត់
អំពីគាត់

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន៖

ភេទ៖ ប្រុស
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត៖ 11 មីនា 2002
ទីកន្លែងកំណើត៖ បាត់ដំបង
ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន៖ បាត់ដំបង

អំពីការងារ៖

មុខេបរ៖ សិស្ស
កន្លែងធ្វើការ៖ វិទ្យាល័យសំឡូត

ទំនាក់ទំនង៖

អ៊ីមែល៖ Mlangdy0@gmail.com
ទូរស័ព្ទ៖ 0977244973
គេហៈទំព័រ៖ www.khmerdocs.com/langdyboybook
ចំណាប់អារម្មណ៍៖ កើតជាមនុស្សនឹងគេដែរគួរធ្វើអ្វីដែលជាអំពើល្អ អំពើដែលប្រពៃថ្លៃថ្នូរ អំពើដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សទូទៅ ធ្វើខ្លួនឯងឱ្យក្លាយជាមនុស្សដែលជាទីពេញចិត្តសម្រាប់ជនរាល់គ្នា