វី ពិសិទ្ធ
ទំព័ររបស់គាត់
អំពីគាត់

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន៖

ភេទ៖ ប្រុស
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត៖ 10 កុម្ភៈ 1998
ទីកន្លែងកំណើត៖ ស្វាយរៀង
ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន៖ ភ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនង៖

អ៊ីមែល៖ vypiseth813@gmail.com
គេហៈទំព័រ៖ www.khmerdocs.com/VYPISETH
ចំណាប់អារម្មណ៍៖