មាស សេដ្ឋារិន
ទំព័ររបស់គាត់
មេរៀនរបស់គាត់ គឺ៖ (22)