មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ទំនាក់ទំនងជាមួយចិន នាមុនដើមសម័យប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិច (រវាង១០០ មុនគ.ស និង ១០០ ឆ្នាំនៃគ.ស).pdf
ទំហំ៖ 164.55KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2011-12-17ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ប្រវត្តិសាស្ត្រ
ផ្សាយដោយ៖ មុនី ច័ន្ទសិរី
ចែករំលែក   368 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ