មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Basic Hardware Computer.ppt
ទំហំ៖ 567.00KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2011-12-05ប្រភេទជា៖ pptមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ​Computer Science
ផ្សាយដោយ៖ KHOM Soyil
ចែករំលែក   385 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ