មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Shaiy3.jpg
ទំហំ៖ 687.49KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2011-12-01ប្រភេទជា៖ jpgមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ផ្សេងៗ
ផ្សាយដោយ៖ ស៊ិម វណ្ណដេ
ឯកសារជារូបភាព៖
ចែករំលែក   247 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ