មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  OpenGL 4.00.txt.txt
ទំហំ៖ 0.09KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2011-11-28ប្រភេទជា៖ txtមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ផ្សេងៗ
ផ្សាយដោយ៖ ស៊ិម វណ្ណដេ
ចែករំលែក   249 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ