មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  android_17-Nov-2011.ppt
ទំហំ៖ 1.57 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2011-11-22ប្រភេទជា៖ pptមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ​Wireless Mobile App
ផ្សាយដោយ៖ ស៊ិម វណ្ណដេ
ចែករំលែក   283 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ