មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Water Pollution pdf.pdf
ទំហំ៖ 2.79 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2011-11-11ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ផែនដីវិទ្យា និងបរិស្ថានវិទ្យា
ផ្សាយដោយ៖ ឯក វិរឬទ្ធិ
ការពិពណនា៖ ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងឲ្យបានច្រើអំពីបរិស្ថាន
ចែករំលែក   1110 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ