មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Android.ppt
ទំហំ៖ 2.73 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2011-10-24ប្រភេទជា៖ pptមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ កុំព្យូទ័រ
ផ្សាយដោយ៖ Ngeth Channaroth
ការពិពណនា៖ Android Develop for Young Learner :P
ចែករំលែក   1114 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ