មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Picture.jpg
ទំហំ៖ 118.40KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2011-10-06ប្រភេទជា៖ jpgមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ គំនូរ
ផ្សាយដោយ៖ Mak Simean
ឯកសារជារូបភាព៖
ចែករំលែក   1272 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ