មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  My slide presentation.pptx
ទំហំ៖ 2.06 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2011-10-06ប្រភេទជា៖ pptxមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ផ្សេងៗ
ផ្សាយដោយ៖ Seng Sokchea
ចែករំលែក   270 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ