មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Paludisme.ppt
ទំហំ៖ 585.50KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2011-09-18ប្រភេទជា៖ pptមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ វេជ្ជសាស្ត្រ
ផ្សាយដោយ៖ ពៅកុម្ភៈ ពុធបញ្ញា
ការពិពណនា៖ To Share: pour tou le monde.
ចែករំលែក   520 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ