មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ប្រភេទនៃការទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិច(Eng Ver.).pdf
ទំហំ៖ 189.85KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2020-08-29ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ​Electronics
ផ្សាយដោយ៖ ហ៊ឹន អ៊ាងហ្វុង
ការពិពណនា៖ អ្វីទៅជាទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិច? មានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ? និងហានិភ័យដូចម្ដេចខ្លះដែរ?
ចែករំលែក   131 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ