មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ត្រង់ស៊ីស្ទ័រដាលីងតុង(Eng Ver.).pdf
ទំហំ៖ 284.17KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2020-08-29ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ​Electronics
ផ្សាយដោយ៖ ហ៊ឹន អ៊ាងហ្វុង
ការពិពណនា៖ មេរៀនពិសេសរបស់ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ
ចែករំលែក   87 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ