មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ប្រភេទកាប៉ាស៊ីស្ទ័រ(Eng Ver.).pdf
ទំហំ៖ 333.70KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2020-08-28ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ​Electronics
ផ្សាយដោយ៖ ហ៊ឹន អ៊ាងហ្វុង
ការពិពណនា៖ មេរៀនទី២របស់កាប៉ាស៊ីស្ទ័រ
ចែករំលែក   98 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ