មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  LED (Eng Ver.).pdf
ទំហំ៖ 362.42KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2020-08-26ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ​Electronics
ផ្សាយដោយ៖ ហ៊ឹន អ៊ាងហ្វុង
ការពិពណនា៖ មេរៀនទី៨របស់ឌីយ៉ូត
ចែករំលែក   96 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ