មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  សង្ខេបឌីយ៉ូតថ្នាំងPN​(Eng Ver.).pdf
ទំហំ៖ 141.53KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2020-08-24ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ​Electronics
ផ្សាយដោយ៖ ហ៊ឹន អ៊ាងហ្វុង
ការពិពណនា៖ មេរៀនទី៣របស់ឌីយ៉ូត
ចែករំលែក   82 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ