មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  សង្ខេបមេរៀនរេស៊ីស្ដង់(Eng Ver.).pdf
ទំហំ៖ 184.49KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2020-08-23ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ​Electronics
ផ្សាយដោយ៖ ហ៊ឹន អ៊ាងហ្វុង
ការពិពណនា៖ សង្ខេបមេរៀនរេស៊ីស្ដង់
ចែករំលែក   45 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ