មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាំង១៥ដែលគួរតែមាន.pdf
ទំហំ៖ 152.05KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2020-08-23ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ធានាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
ផ្សាយដោយ៖ ហ៊ឹន អ៊ាងហ្វុង
ការពិពណនា៖ ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
ចែករំលែក   138 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ