មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  fastStone.capture.v6.rar
ទំហំ៖ 1.75 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2011-09-16ប្រភេទជា៖ rarមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ កុំព្យូទ័រ
ផ្សាយដោយ៖ សុផាត
ការពិពណនា៖ កម្មវិធីសម្រាប់capture screen
ចែករំលែក   522 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ