មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Business Plant Fashion Night club.pptx
ទំហំ៖ 434.92KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2019-08-02ប្រភេទជា៖ pptxមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ទេសចរណ៍
ផ្សាយដោយ៖ មាស សេដ្ឋារិន
ការពិពណនា៖ Business plan
ចែករំលែក   104 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ