មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  communities Role sustainable in tourism .docx
ទំហំ៖ 402.50KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2019-08-02ប្រភេទជា៖ docxមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ទេសចរណ៍
ផ្សាយដោយ៖ មាស សេដ្ឋារិន
ការពិពណនា៖ Communities Role sustainable in Tourism
ចែករំលែក   203 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ