មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  អ្នកគ្រប់គ្រងដំណើរកាសណ្ឋាគារ ឬខុនដូរ .pdf
ទំហំ៖ 100.67KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2019-08-02ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ទេសចរណ៍
ផ្សាយដោយ៖ មាស សេដ្ឋារិន
ការពិពណនា៖ អ្នកគ្រប់គ្រងដំណើរការសណ្ឋាគារ ឬខុនដូ
ចែករំលែក   151 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ