មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Front office Supervisor .pdf
ទំហំ៖ 189.51KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2019-08-01ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ទេសចរណ៍
ផ្សាយដោយ៖ មាស សេដ្ឋារិន
ការពិពណនា៖ Job Descriptions
ចែករំលែក   87 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ