មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Lesson Photoshop.pptx
ទំហំ៖ 3.21 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2018-10-17ប្រភេទជា៖ pptxមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ឌីសាញ
ផ្សាយដោយ៖ Dorn Siratha
ការពិពណនា៖ Lesson Photoshop Basic Lesson
ចែករំលែក   288 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ