មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  អាកប្បកិរិយាអង្គការ - OB.pdf
ទំហំ៖ 4.52 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2018-07-10ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ឯកសារស្រាវជ្រាវ
ផ្សាយដោយ៖ Chean Punlork
ការពិពណនា៖ Organizational Behavior Book Shared by Punlork
ចែករំលែក   345 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ