មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  និយមន័យ Firewall.docx
ទំហំ៖ 272.33KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2018-06-07ប្រភេទជា៖ docxមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ កុំព្យូទ័រ
ផ្សាយដោយ៖ ឈន សំបូរ
ការពិពណនា៖ អត្ថបទនេះ អាចជាមេរៀនដល់និស្សិតដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត ទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកNetwork. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអត្ថបទនេះនឹងត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈ អរគុណ
ចែករំលែក   551 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ