មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Computer Basic & Openoffice writer .pdf
ទំហំ៖ 5.15 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2017-08-31ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖
ផ្សាយដោយ៖ រ៉ន សុភាព
ការពិពណនា៖ សម្រាប់អ្នករៀន ព័ត៌មានវិទ្យា និងសារទូរគមនាគមន៍
ចែករំលែក   1557 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ