មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  កម្រងវិញ្ញាសា គីមីវិទ្យាទី១២ ប្រឡងឆមាស បាក់ឌុប និងអារូបករណ៍.pdf
ទំហំ៖ 1.09 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2017-07-16ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ គីមីវិទ្យា
ផ្សាយដោយ៖ តោះរៀនត្រៀមប្រឡង
ចែករំលែក   1080 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ