មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  គោលការណ៍សង្ខេប របស់នគរ រតនៈ គ្រុប.pdf
ទំហំ៖ 90.92KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2016-10-16ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ផ្សេងៗ
ផ្សាយដោយ៖ សួ សែន
ការពិពណនា៖ គោលការណ៍សម្រាប់បុគ្គលិក ឬនយោជិក ក្រុមហ៊ុន នគររតនៈ
ចែករំលែក   639 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ