មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  គំនូរខ្មែរ(វិសុទ្ធកវី).jpg
ទំហំ៖ 67.78KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2016-08-07ប្រភេទជា៖ jpgមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ គំនូរ
ផ្សាយដោយ៖ សួ សែន
ឯកសារជារូបភាព៖
ចែករំលែក   1846 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ