មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  អនុក្រឹត ស្តីពីក្រមសីលធម៌ទន្តពេទ្យ រាជរដ្ហាភិបាល.ppt
ទំហំ៖ 219.50KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2011-09-16ប្រភេទជា៖ pptមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ទន្តវទ្តនសាស្ត្រ
ផ្សាយដោយ៖ អ៊ីង ប៉ូលីតា
ការពិពណនា៖ f
ចែករំលែក   405 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ