មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ .pdf
ទំហំ៖ 9.97 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2015-12-13ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ កុំព្យូទ័រ
ផ្សាយដោយ៖ វ៉ាន់ ហាវ
ការពិពណនា៖ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និង បណ្តាញកុំព្យទ័រ នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្តាលវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
ចែករំលែក   3936 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ