មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  photoshop.atn
ទំហំ៖ 62.71KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2011-09-16ប្រភេទជា៖ atnមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ផ្សេងៗ
ផ្សាយដោយ៖ ស៊ីនុជ្យ អៀង
ចែករំលែក   333 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ