មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ចិញ្ចឹមឃ្មុំព្រៃ.jpg
ទំហំ៖ 152.42KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2015-12-09ប្រភេទជា៖ jpgមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ កសិកម្ម
ផ្សាយដោយ៖ វ៉ាន់ ហាវ
ការពិពណនា៖ ចិញ្ចឹមឃ្មុំព្រៃ
ឯកសារជារូបភាព៖
ចែករំលែក   1106 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ