មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Chapter 6-TaxationEfficiency and Income Distribution.ppt
ទំហំ៖ 1.08 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2014-12-06ប្រភេទជា៖ pptមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ​Public Finance
ផ្សាយដោយ៖ Chim Pherum
ចែករំលែក   393 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ