មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  របៀបសសេរពាក្យបណ្តឹង.jpg
ទំហំ៖ 92.60KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2014-09-17ប្រភេទជា៖ jpgមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
ផ្សាយដោយ៖ ម៉ៅ វាសនា
ការពិពណនា៖ របៀបសសេរពាក្យបណ្តឹងរួម
ឯកសារជារូបភាព៖
ចែករំលែក   4022 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ