មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  សង្ឃស័ព្ទ.pdf
ទំហំ៖ 221.96KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2014-07-17ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ លទ្ធិ និងសាសនា
ផ្សាយដោយ៖ គង់ តូ
ការពិពណនា៖ អត្ថន័យប្រៀបធៀប​រវាងពាក្យបព្វជិត និង គ្រហស្ថ
ចែករំលែក   846 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ