មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  វិធីសមាទានសីល.pdf
ទំហំ៖ 150.70KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2014-07-17ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ លទ្ធិ និងសាសនា
ផ្សាយដោយ៖ គង់ តូ
ការពិពណនា៖ ធម៌សម្រាប់សមាទានសីល មានទាំងបាលី និងសម្រាយ
ចែករំលែក   454 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ