មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ច្បាប់សី្តពី ការងារ-Law on Labour.pdf
ទំហំ៖ 5.08 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2014-06-06ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ច្បាប់
ផ្សាយដោយ៖ ស៊ិម វណ្ណដេ
ចែករំលែក   829 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ