មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  កិច្ចការស្រាវជ្រាវ ផែនការអាជីវកម្ម.docx
ទំហំ៖ 1.32 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2014-05-18ប្រភេទជា៖ docxមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ពាណិជ្ជកម្ម
ផ្សាយដោយ៖ Chroeng Mithona
ការពិពណនា៖ កិច្ចការស្រាវជ្រាវ បុគ្គល ឆ្នាំ ទី ៤ ឆមាស ២
ចែករំលែក   3840 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ