មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ប្រធានបទ៖ការចិញ្ចឹមមាន់.pdf
ទំហំ៖ 2.30 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2014-05-18ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ កសិកម្ម
ផ្សាយដោយ៖ ខុម ចាន់ប៊ុនលី
ការពិពណនា៖ ម៉ាឃីធីង ឆ្នំាទី២ ឆមាសទី២ បុគ្គល.pdf
ចែករំលែក   2530 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ