មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Bacghelor of Business Administration.pdf
ទំហំ៖ 472.99KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2014-04-26ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ផ្សេងៗ
ផ្សាយដោយ៖ ខុម ចាន់ប៊ុនលី
ការពិពណនា៖ _BBA jn Accounting and Auditing _BBA in Banking _BBA in Marketing _BBA in General Management
ចែករំលែក   577 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ