មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Animal Farm.pdf
ទំហំ៖ 697.26KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2014-02-28ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ផ្សេងៗ
ផ្សាយដោយ៖ ស៊ុគ ប្រុសពន្លក
ការពិពណនា៖ រឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបដិវត្តក្នុងសង្កមមួយ
ចែករំលែក   692 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ