មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Lesson 1 Excel.pdf
ទំហំ៖ 97.25KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2014-02-19ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ កុំព្យូទ័រ
ផ្សាយដោយ៖ សុខា ដានី
ការពិពណនា៖ គំនិតតិចតូចពីខ្ញុំកូនអ្នកស្រែម្នាក់
ចែករំលែក   1804 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ