មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Using Manure as Compost.pdf
ទំហំ៖ 48.11KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2013-12-04ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ផ្សេងៗ
ផ្សាយដោយ៖ សាមួន សាម៉ាន់
ចែករំលែក   137 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ