មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ផែនដីវិទ្យាថ្នាក់ទី១១.pdf
ទំហំ៖ 923.67KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2013-11-05ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ផែនដីវិទ្យា និងបរិស្ថានវិទ្យា
ផ្សាយដោយ៖ DY CHANDOEUN
ការពិពណនា៖ មេរៀសម្រិតសម្រាំងផែនដីថ្នាក់ទី១១
ចែករំលែក   4295 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ