មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ផែនដីថ្នាក់ទី១០.pdf
ទំហំ៖ 635.53KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2013-11-03ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ផែនដីវិទ្យា និងបរិស្ថានវិទ្យា
ផ្សាយដោយ៖ DY CHANDOEUN
ការពិពណនា៖ សម្រិត សង្ខេបមេរៀនផែនដីនិងបរិស្ថានថ្នាក់ទី១០ស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាថ្មី
ចែករំលែក   6353 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ